Vår Energi vil bruke gassen fra Goliat til å lage blå ammoniakk

Inngår samarbeid med Equinor og Horisont Energi.

Vår Energi vil bruke gassen fra Goliat til å lage blå ammoniakk
Vår Energi inngår en samarbeidsavtale med Horisont Energi om mulig ammoniakkproduksjon av gassen fra Goliat og Alke i Barentshavet. Foto: Eirik Helland Urke

Goliat-feltet i Barentshavet er i hovedsak et oljefelt, og per i dag er det kun oljen som utvinnes. Men det finnes også gassressurser på feltet, som de per i dag ikke har lønnsomme løsninger for å utvinne og som dermed har blitt reinjisert ned i reservoaret. 

Vår Energi er operatør for Goliat-feltet og den nærliggende Alke-lisensen, som stort sett inneholder gass og kondensat. Samlede utvinnbare ressurser i Alke og Goliat utgjør cirka 25 milliarder standard kubikkmeter gass.

Nå inngår Vår Energi et samarbeid med Equinor og Horisont Energi om å utrede mulighetene for produksjon av blå ammoniakk fra naturgass, med CO2-fangst og -lagring, i Hammerfest.

– Vi har over tid utredet ulike alternativer for å utvinne gassressursene i feltene. En mulig utbygging av et ammoniakk-anlegg har inngått i våre utredninger gjennom det siste året. Avtalen styrker våre ambisjoner om å finne en løsning for gassevakuering i regionen, sier Bjørn Thore Ribesen, sjef for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, i en melding.

Les også

Mulig gassløsning for Goliat

Samarbeidsavtalen bygger videre på Horisont Energis konsept The Barents Blue Project. Her har Sandnes-selskapet sett på muligheten for å etablere en ny ammoniakkfabrikk og et nytt CO₂-lager i Finnmark.

Planen er å kjøpe gass fra Equinors anlegg på Melkøya og lage ammoniakk av denne. CO₂-en skal fanges og fraktes ut til et reservoar 100 kilometer utenfor kysten. Hydrogenet som blir igjen, tilføres nitrogen og blir til ammoniakk.

Nå er tanken at også gassressursene i Alke og Goliat føres til land i Hammerfest via rørledning, for å omdannes til blå ammoniakk, som en del av dette prosjektet.

Ammoniakk benyttes i stor skala blant annet i kjemisk industri og i produksjon av kunstgjødsel. Videre har karbonnøytral ammoniakk potensial som en viktig energibærer innen maritim transport i framtiden.

Goliat-utbyggingen endte med store økonomiske overskridelser og ble 56 prosent – eller 18 milliarder kroner – dyrere enn det som var opprinnelig plan. Det har lenge vært spekulert i om feltet noen gang ville kunne bli lønnsomt, og å finne en løsning for gassen på feltet har vært trukket frem som et av de avgjørende punktene for dette. 

CO2-lager 

For å lagre CO₂-en har Horisont Energi inngått et samarbeid med Equinor om å utvikle et nytt CO₂-lager, kalt Polaris, 100 kilometer utenfor Finnmarkskysten. Dette er ett av minst 12 prosjekter for CO2-lagring som nå er under bygging eller planlegging i Europa. 

Vår Energi ønsker også å kunne bidra med kunnskap på CO2-lagring i området. 

– Vår Energi har også solid erfaring og kompetanse knyttet til undergrunnen i Barentshavet. Det blir vesentlig for å utvikle gode løsninger for CO2-lagring i framtiden, påpeker Ribesen.

Avtalen innebærer at partnerskapet sammen jobber fram en teknisk og kommersiell løsning. Dette vil legge grunnlaget for eventuelle videre studier og en eventuell investeringsbeslutning.

Les også