– Uheldig med én operatør

– Uheldig med én operatør
UHELDIG: - Jeg mener fremdeles at fusjonen mellom Statoil og Hydro var riktig for begge selskapene, men at den ikke nødvendigvis var riktig for Norge og for utviklingen på norsk sokkel, sier Kjell Pedersen Bilde: Anders J. Steensen

STAVANGER: Petoro forvalter SDØE-porteføljen på sokkelen (Statens direkte økonomiske engasjement), og er i dag den største olje– og gassprodusenten på sokkelen, ved siden av Statoil.

Petoro har ingen operatørskap, men har som oppgave å forvalte statens eierinteresser i felt på sokkelen.Prosjekter er utsatt

Pedersen påpeker at finanskrisen og kraftig fall i oljeprisene i 200, medførte at flere prosjekter er skjøvet ut i tid og at dette rammer verdiskapingen i porteføljen.

Han mener at det vil være ledig kapasitet i 2010 som må utnyttes slik at det kan utvikles nye og billigere løsninger for nye utbygginger.

– Finanskrisen har skapt usikkerhet hos oljeselskapene. Vi spådde at vi ville se dette i budsjettene for 2010 gjennom redusert aktivitet og forsinkelser i gjennomføringen av prosjekter. Jeg observerer nå at fremdriften i forretningsmessige prosjekter er utsatt og skyves ut i tid, sier Pedersen.

– Et av prosjektene vi ønsker å få raskere fram er Valemon-prosjektet som består av et stålunderstell og et dekk.

Statoil dominerer

Hittil i år er det kun levert inn to utbyggingsprosjekter for godkjenning. Dette er mindre prosjekter som ikke vil gi stor sysselsettingseffekt.

– Det er flere årsaker til at investeringer på norsk sokkel forskyves eller forsinkes. Det er strengere kapitaldisiplin i selskapene, noe vi ser over hele verden. Men vanligvis vil et mangfold av selskaper som er fordelt på flere petroleumsprovinser internasjonalt, bidra til at variasjoner i aktiviteter jevner seg ut.

– Det som er uheldig er at det på norsk sokkel er én stor og dominerende operatør, Statoil. Dermed blir deres atferd avgjørende for utviklingen av sokkelen – ikke minst for vår portefølje.

Pedersen ser intet galt i at Statoil foretar sine forretningsmessige prioriteringer. Men Statoil har fått lov til å innta en helt spesiell posisjon på norsk sokkel. Han forventer derfor at når selskapet skal vurdere sin samlede portefølje av prosjekter, så må Statoil være spesielt opptatt av at ikke lønnsomme prosjekter på norsk sokkel utsettes.Råvarekost på minimum

Før finanskrisen var aktivitetsnivået svært høyt med påfølgende kostnadseksplosjon. En rekke selskaper utsetter derfor beslutningen om å bygge ut for å presse kostnadene ned.

– Aktivitetsnivået var så høyt at det oppsto både kapasitets- og kvalitetsproblemer slik at effektiviteten ble redusert. Derfor er det riktig å dempe aktivitetsnivået slik at prosjektene kan gjennomføres med kvalitet og effektivitet som forutsatt.

– Vi har allerede sett kostnadsreduksjoner på inntil 20 prosent. Spørsmålet er da om man skal fortsette å skvise aktørene ved å utsette aktiviteter. Vi har undersøkelser som indikerer at kostnadene for materialer og utstyr er falt til bunnen, og at det er vanskelig å kutte mer på disse prisene.Trenger nye løsninger

– Funnene på sokkelen er mindre og mer krevende å utvikle. Dette krever vel tiltak?

– Vi kan ikke forlate kostnadsutfordringene. Etter en nedgang får vi en ny oppgang som kan ende i en kostnadseksplosjon. Vi må erstatte produksjonsnedgangen fra de store feltene med utbygging av mange små, basert på standardiserte, kostnadseffektive løsninger. Vi trenger et teknologisprang for å redusere både investeringer og driftskostnader. Se på Tordis og Ormen Lange, hvor det er eller planlegges installert hele produksjonsanlegg på havbunnen.

– Men oljeselskapene må også gå i seg selv for å prøve å finne en bedre organisering. Petoro har vært en pådriver for å innføre integrerte operasjoner (IO) mellom hav og land. Vi er meget godt fornøyd med den reorganiseringen som er gjort av Statoil på sokkelen, men mener det er enda mer å hente for å effektivisere drift og vedlikehold av installasjoner gjennom IO. Jeg tror det er riktig i større grad å samarbeide med leverandørindustrien for å komme fram til løsninger som er billigere å bygge og drive.

– Dersom de analysene vi har fått utarbeidet er korrekte, vil investeringsnivået på sokkelen øke sterkt fra og med 2013. Fram til da er det nødvendig å holde aktivitetene i gang slik at vi ikke mister viktig kompetanse og kapasitet, sier Kjell Pedersen.

Les mer om: