BYGG

Satser alt på å stanse forfallet

TELEHIV: Store sprekkdannelser oppstår gjerne av telehiv, men ifølge Vegdirektoratet legges det ikke opp til telefri fundamentering av veiene i vinterlandet Norge.
TELEHIV: Store sprekkdannelser oppstår gjerne av telehiv, men ifølge Vegdirektoratet legges det ikke opp til telefri fundamentering av veiene i vinterlandet Norge. Bilde: Truls Tunmo

Transportinfrastrukturen har forfalt i mange år. På det statlige veinettet har Statens vegvesen registrert et forfall på drøyt 15 milliarder kroner, hvorav 5 milliarder anslås å være på stamveinettet.

For å stanse den negative utviklingen foreslår de at vedlikehold prioriteres foran nye utbygginger i Nasjonal transportplan 2010-2019.

– Økende gap

– Hvis forfallet ikke stoppes, vil sikkerheten og påliteligheten i transportsystemet reduseres, og framtidige vedlikeholds- og investeringskostnader vil øke dramatisk, skriver de i transportplanforslaget.

Den økende trafikkveksten, i kombinasjon med flere kompliserte veianlegg som tunneler og bruer – og større veibredde, øker drifts- og vedlikeholdskostnadene ekstra mye hvert år.

– Totalt sett har denne utviklingen bidratt til et økende gap mellom tildelte midler og behovene for midler, heter det i rapporten.

Vil redusere forfall med 30 %

Statens vegvesen foreslår å prioritere vedlikeholdsinnsatsen så høyt at forfallet i stamveinettet ikke øker, og ved at det settes av midler til å ta

igjen deler av forfallet over investeringsbudsjettet. For å få til dette foreslår de at 29,5 mrd. kr settes av til drift og vedlikehold av stamveiene og at 1,7 mrd. kr av investeringsmidlene settes av til å reparere forfall som allerede har oppstått.

På den måten mener de å kunne redusere forfallet på stamveinettet med 30 prosent innen 2019.

Prioriterer ulykkesveier

Ved bruk av midlene vil veivesenet prioritere strekninger med mange og alvorlige ulykker. I tillegg trekker de frem brøyting, salting og strøing på vinterstid som spesielt viktig for trafikksikkerheten.

De skriver at det er nødvendig å sette av 1,8 milliarder kroner årlig i perioden 2010-2019 for å opprettholde kvaliteten på driften av stamveinettet, og at dette behovet igjen vil øke utover i perioden. For å stanse forfallet av stamveiene trengs i gjennomsnitt 1,1 milliarder kroner årlig bare til vedlikehold.

Vedlikeholdet omfatter asfaltdekker og andre tiltak på veikroppen, tunneler med utstyr og belysning, veiutstyr som skilt, signaler og rekkverk, samt bruer og ferjekaier.

Vil ta 30 år

For å ta igjen forfallet i vedlikeholdet og samtidig dekke andre behov for utbedringer, mener Statens vegvesen at satsingen på mindre utbedringer bør økes vesentlig. De foreslår at rammen økes til 290 mill. kr per år, som er tre ganger nivået i handlingsprogrammet for perioden 2006–2009.

Det er foreløpig lagt til grunn at det skal brukes 170 mill. kr per år til å ta igjen forfallet på stamvegnettet. Disse midlene skal først og fremst brukes til utbedring av vegkropp, bruer og tunneler. Statens vegvesen prioriterer 70 mill. kr til utbedring av vegkroppen, 70 mill. kr til tunneler og 20 mill. kr til bruer. I tillegg prioriteres 10 mill. kr til vegutstyr og miljø.

- Dersom investeringene videreføres på samme nivå som foreslått for perioden 2010–2019, mener Statens vegvesen likevel at de viktigste delene av forfallet kan tas igjen i løpet av en 30-års-periode, heter det i transportplan-forslaget.

Flere barveier

Statens vegvesen skal revidere sin standard for drift og vedlikehold av veier, og skriver i forslaget til Nasjonal transportplan at dette vil medføre flere tiltak som vil gi bedre samfunnsnytte – og noe høyere kostnader for vedlikehold.

I revisjonen vurderer de å drifte flere veier etter barveistrategi for å øke trafikksikkerhet og framkommelighet. Det kan også bli aktuelt å skjerpe kravene til veidekkestandard for høytrafikkerte veier.

Den reviderte standarden skal tas i bruk gradvis ved inngåelse av nye kontrakter med entreprenørene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.