SAMFERDSEL

Nei til mer bompenger

Det kom inn rundt 50 uttalelser innen høringsfristen for Nasjonal Transportplan (NTP) 2006-2015 gikk ut i midten av oktober. Reaksjonene var skarpe.

Denne planen er en rullering av NTP for 2002-2011.

Høringsuttalelsene er ensidige i sin kritikk av det utkastet som Samferdselsdepartementet sendte ut på høring: Det er ikke samsvar mellom de målene som settes og de midlene som settes inn.

Gjennomgående fastslås det at de økonomiske rammene er for små. Det gjelder investeringer i vei, bane og i havner.

Videre mangler midler til nye gassdrevne ferjer i riksveisamband. Det kreves også en større andel av statlig finansiering av veibyggingen.

Politikere og befolkning landet rundt er lei bompenger og veiprising avvises. Trondheim kommunestyre viste dette tydelig da de 3. november i år vedtok å fjerne bompengeringen i 2005 og at veiprising i Trondheim ikke skal innføres.

Nei til jernbane

Forslaget om å flytte midler fra investeringer til vedlikehold, møter forståelse, men motbør. Forslaget til økt vedlikehold vil ikke kunne tilfredsstille transportbehovene, fordi det fortsatt vil være strekninger med store flaskehalser for lastebilnæringen.

Årsaken er at NTP stort sett prioriterer stamveinettet, mens de aller fleste bedrifter ligger ved kommune-, fylkes- eller det øvrige riksveinettet.

Norges Lastebileierforbund (NLF) sier i sin høringsuttalelse at NTP mangler helhet. Den tar ikke hensyn til næringslivets transportbehov. NLF påpeker at den dårlige veistandarden går ut over transportnæringens og næringslivets inntjening. Særlig rammes bedrifter i distriktene.

Ikke uventet er NLF kritiske til satsingen på jernbanen. Forbundet stiller seg uforstående til at Norge skal bruke 26 prosent av samferdselsbevilgningene til en etat som frakter 6 prosent av persontrafikken (inkl. Oslo Sporveier) og kun 2 prosent av tonnmengden ved godstransport.

Når 80 prosent av all tonnmengde gods fraktes innenfor en radius på 50 km, er jernbanen ikke konkurransedyktig, slår NLF fast. De oppfordrer politikerne til å satse på veiutbygging.

Upålitelig

Fra distrikts-Norge klages det over at NTP medfører ytterligere sentralisering. Den sterke satsingen på jernbanen og veier rundt Oslo går på bekostning av næringslivet i distriktene.

Fra Møre og Romsdal påpekes det at samferdselsbevilgningenes andel av statsbudsjettet er i fritt fall - fra 6,7 prosent i 1980 til 2,4 prosent i 2003.

NHO på Vestlandet er dessuten svært skeptisk til beregningsgrunnlaget for lønnsomhetsanalysene som Samferdselsdepartementet opererer med. Når myndighetene skal ha en trafikkvekst årlig på 1,2 prosent og en kalkulasjonsrente på 8 prosent, blir svært få samferdselsinvesteringer lønnsomme.

Et annet moment som trekkes frem er at Staten som avtalepartner er uforutsigbar.

Bevilgede midler kan forsvinne året etter. Derfor er risikoen knyttet til en del samferdselsprosjekter altfor høy og de vil ikke bli gjennomført, fastslår sunnmøringene.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.