KRAFT

Kraftlinje kan rasere sjøreservat

URØRT NATUR: Ytre Hvaler nasjonalpark er stort og relativt urørt naturområde med komplette økosystemer i sjøen og på land. Derfor bør det ikke bygges høyspentkabel der, mener parkens styre.
URØRT NATUR: Ytre Hvaler nasjonalpark er stort og relativt urørt naturområde med komplette økosystemer i sjøen og på land. Derfor bør det ikke bygges høyspentkabel der, mener parkens styre. Bilde: Fylkesmannen i Østfold

Sydvestlinken

  • Ny likestrømsforbindelse mellom Sør-Sverige og Sør-Norge
  • 60–110 km trasélengde på norsk side, avhengig av trasévalg
  • Forbindelsen er foreløpig planlagt å gå fra Tveiten transformatorstasjon ved Tønsberg, over Oslofjorden og til svenskegrensen
  • Berører 13 kommuner i Norge: Tønsberg, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Rygge, Råde, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark, Marker, Rakkestad og Hvaler.
  • Spenning: 300 kV
  • Kapasitet: Opptil 1400 MW.
  • Kraftlinjen skal koste 2–4 milliarder kroner

Statnett planlegger sammen med Svenska Kraftnät å bygge en ny høyspentlinje mellom Sør-Sverige og Tønsberg (se faktaboks).

Det har ført til protester i Østfold. Blant annet finnes det planer om å Kraftlinje truer golfbane , noe som ifølge eieren setter 20 arbeidsplasser i fare.

I et annet av alternativene planlegges det å legge linjen som sjøkabel gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark til Strømstad i Sverige. Planene berører også den tilgrensende Kosterhavets nationalpark på svensk side. Begge de marine nasjonalparkene ble åpnet i september 2009.

Les også: Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer

– Finnes bedre alternativer

Nasjonalparkstyret er stekt kritisk til planene.

“Forvaltningsstyret mener at det ikke er aktuelt å skulle gi dispensasjon til å legge en sjøkabel gjennom Ytre Hvaler og Kosterhavets nasjonalparker på bakgrunn av at det sannsynligvis finnes alternative strekninger som innebærer betydelig mindre konflikter mellom motstående interesser”, skriver styret i en uttalelse til Statnett.

“Legging av sjøkabel på bunnen gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark står i direkte strid med verneformålet, og vil ikke på noen måte være til fordel for verneområdet”, heter det videre.

Styret påpeker at Ytre Hvaler nasjonalpark er et egenartet, stort og relativt urørt naturområde med komplette økosystemer i sjøen og på land.

Den har koraller, tareskoger og bløtbunn, som utgjør et rikt økosystem under vann. Det er sjøpattedyr og et verdifullt fugleliv i området, påpekes det i brevet.

Les også: Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften

– Ødelegger for friluftslivet

Nasjonalparken er dessuten også opprettet for å gi mulighet for naturopplevelse og friluftsliv, både under vann og på land.

“De estetiske og visuelle virkningene av et inngrep i det undersjøiske landskapet er derfor ikke uvesentlig”, heter det i høringsuttalelsen.

Les også: 900 kulturminner langs Balsfjord-Hammerfest-linjen

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, HKH Kronprins Haakon og HM Kong Carl XVI Gustav.
STOR STAS: Det var stor stas da kronprins Haakon og kong Carl Gustav åpnet hver sin marine nasjonalpark ved grensen i september 2009. Miljøvernminister Eril Solheim var også med. Nå ser Statnett på muligheten for å bygge høyspentkabel i området. Miljøverndepartementet

Frykter kabelfeil

Nasjonalparken kan også ha undersjøiske kulturminner som kan bli berørt.

“Alternativet kan berøre dype områder som fremstår som urørte og uten inngrep. [...] Disse områdene kan ha forekomster av verneverdige arter og samfunn som ikke bør utsettes for fysiske inngrep eller nedslamming”, heter det i brevet.

Statnett har tidligere hatt flere feil på sine sjøkabler. Det kan skje igjen, påpekes det i brevet.

“Konsekvensutredningen må redegjøre for hvordan et eventuelt fremtidig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjennomføres”, skriver styret i nasjonalparken.

Les også: Frykter å krasje i kraftspenn

Korteste veien

Hvorfor har Statnett som ett av alternativene å legge ledningen rett gjennom nasjonalparken?

– I meldingen er det skissert to sjøkabelløsninger. Den ene er den samlet sett - på norsk og svensk side - korteste traseen som berører Ytre Hvaler Nasjonalpark, og en lengre trase som går utenom nasjonalparken med ilandføringssted lengre sør i Sverige, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

Les også: Vil ikke pålegge elektrifisering

Tidlig stadium

Hun understreker at saken er på et veldig tidlig stadium. Det er snakk om en såkalt melding med forslag til konsekvensutredningsprogram som nå har vært på høring. Myndighetene skal så avgjøre hva som skal utredes nærmere.

– Utredningene vil gi oss nærmere svar på hva et eventuelt sjøkabelanlegg vil kunne få for konsekvenser, både ved legging, drift og vedlikehold, sier Meldal.

Les også: Mot nytt rekordår for varmepumper

Ny høring

På bakgrunn av denne kunnskapen vil Statnett søke konsesjon. Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning vil så sendes ut på offentlig høring innen myndighetene gjør et vedtak.

– Hvilken løsning myndighetene til slutt gir tillatelse for, hvor mye luftledning, hvor mye jord- og sjøkabel, i hvilken trasé og under hvilke vilkår, vil bli et resultat av den konsesjonsprosessen som nå er startet opp. Her vil både tekniske, driftsmessige, økonomiske og miljømessige forhold spille inn, sier Meldal.

Les også:

Kraftlinje truer golfbane

Milliardkontrakt for kabel til SydVestlinken

Borten Moes oppskrift: Slik bygges en vellykket kraftlinje

– Større inngrep enn istiden

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.