– Kraftintensiv industri bør betale for sertifikatene

– Kraftintensiv industri bør betale for sertifikatene
SLIPPER SERTIFIKATER: Det er konkurransevridende at kraftintensiv industri slipper å betale for elsertifikater, mener Konkurransetilsynet. Bildet er fra Hydro Aluminium Årdal. Bilde: Norsk Hydro

I sin høringsuttalelse til det norsk-svenske elsertifikatmarkedet påpeker Konkurransetilsynet at kraftleveranser til industrien generelt er elsertifikatpliktig, mens forbruk i kraftkrevende industriprosesser, veksthus og treforedling og visse andre formål vil være unntatt fra plikten.

“Dette innebærer at andre forbrukere av elektrisk kraft i Norge må bære en større andel av kostnadene ved å realisere målsettingen om å fremme produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder enn deres forbruk skulle tilsi”, skriver tilsynet.

Les også: Eidsiva vil lage strøm av torv

Vil ha likhet

Unntaket fører til subsidiering av de unntatte sektorene, noe som ifølge Konkurransetilsynet er uheldig når det gjelder ressursallokering og konkurransevridning og som vil bryte med prinsippet om kostnadseffektivitet i miljøpolitikken.

Derfor anbefaler Konkurransetilsynet å avskaffe den kraftintensive industriens unntak fra kvoteplikten i elsertifikatsystemet, slik at alle forbrukere av kraft må betale for sertifikatene.

Les også: Beskylder OED for hemmelighold

Usikkert samspill

Konkurransetilsynet er i sin høringsuttalelse også svært kritisk til hele ideen om å innføre et elsertifikatmarked. Det påpeker at både elsertifikatmarkedet og EUs kvotehandelsregime har som mål å etablere prissignaler som skal gi de rette insentiver til å utvikle nye og rene energikilder.

– Det er høyst uklart hvordan elsertifikatmarkedet vil samspille med et marked for omsetning av utslippskvoter, skriver tilsynet.

Les også: Vil investere i Norge

– Konkurransevridende

Elsertifikatordningen innebærer subsidiering av ny fornybar energi, og tilsynet mener dette vil “kunne ha uheldige konkurransevridende virkninger som et strikt regelverk knyttet til statsstøtte er etablert for å unngå”.

Konkurransetilsynet ønsker derfor en vurdering av hvordan ordningen vil påvirke konkurransesituasjonen mellom de produsentene av fornybar energi som omfattes av ordningen og de som ikke gjør det.

Les også: Småkraftforeninga fortsetter sertifikatkampen

Les mer om: