MOTOR

Ikke lyntog før etter 2019

IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane.
IKKE STAVANGER-BERGEN: Jernbaneverket mener den strekningen er for krevende å bygge ut, og vil at den først skal komme senere ved en eventuell utbygging av høyhastighetsbane. Bilde: Alexandre MARCHI

Jernbaneverket slutter seg til vurderingen fra den tyske konsulentgruppen som har sett på potensialet som kan ligge i høyhastighetstog i Norge.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 skriver de at forutsetningen for å få en høyhastighetsbane på plass er dobbeltspor-utbygging på intercity-strekningene på Østlandet.

Krever dobbeltspor

Dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski omtales som "særlig viktig" å få på plass i planperioden.

- Jernbaneverket mener utredningen og øvrig grunnlagsmateriale viser interessante muligheter for å utvikle høyhastighetsbaner i Norge, heter det i transportplan-forslaget.

Jernbaneverket understreker imidlertid at det gjenstår mye utredningsarbeid før det er etablert et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Derfor anbefaler de å gjennomføre mer detaljerte studier av driftskonsept, kapasitetsstudier og langsiktig behov for integrering av høyhastighet i Oslo-området.

Langt frem i tid

De tilrår at Stortinget, i behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2009, fastlegger mål for den langsiktige utviklingen av fjerntrafikken på jernbane i Norge.

- Dette vil ha et perspektiv ut over planperioden, men er viktig for bruk av planressurser for utvikling av jernbaneinfrastrukturen totalt sett, heter det i Jernbaneverkets forslag.

De støtter seg til den tyske konsulentgruppens koklusjoner, og skriver at en høyhastighetsbane kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved trinnvis utvikling og hastigheter på 250 km/t mellom Oslo og de store byene i Sør-Norge.

Ingen trasévalg

Jernbaneverket nevner ikke hvilke traseer de mener er mest hensiktsmessige for en høyhastighetsbane.

Imidlertid nevner de strekningen Stavanger-Bergen som den mest krevende utbyggingsmessig, enten den går langs kysten eller via Røldal. Derfor mener de denne strekningen ikke bør bygges ut i første trinn.

Hvilke strekninger som derimot er mest hensiktsmessige, vil de ikke si noe om før en mer detaljert konseptanalyse er på plass.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.