DOKTORGRADER

Giftmetaller fra gruvevann

Metallers giftighet i vann er avhengig av hvilke forbindelser de er bundet til. Det er tidkrevende å undersøke dette, og under overvåkning av vassdrag undersøkes vanligvis bare de totale konsentrasjonene av hvert metall. Hovedmålet med arbeidet har derfor vært å finne ut i hvilke former metaller vil være bundet under ulike forhold i vassdrag, slik at en lettere kan anslå metallenes giftighet.

Det har lenge vært kjent at pH og innholdet av organiske forbindelser påvirker hvilke forekomstformer av metaller som vil dominere i et vassdrag. Avhandlingen har gitt økt kunnskap om denne sammenhengen. Det er blant annet utviklet en modell som ved hjelp av pH og organisk innhold i vannet anslår hvor stor andel av kobberet i vannet som vil forekomme som små løste forbindelser, og hvor stor andel som er bundet til partikler.

Arbeidet har også påvist generelle trender i hvordan vær- og sesongmessige variasjoner i vassdrag påvirker metallkjemien og effekten av denne på organismer i vassdragene. De høyeste metallkonsentrasjonene ser generelt ut til å inntre allerede tidlig etter snøsmeltings- eller regnepisoder der metaller utvaskes fra gruveområder. En minking i pH følger deretter, mens flomtoppen kommer til slutt.

Arbeidet vil kunne få betydning når en skal verifisere likevektsmodeller som beregner andel av partikkelbundne metaller. Det vil også kunne brukes når en tolker vannkjemiske data ved rutineundersøkelser av vassdrag.

Avhandlingen har tittelen "Concentrations and speciation of Cu, Zn, Cd, and Al in mine-polluted Norwegian rivers: Influence of main water parameters and consequences to fish". (Konsentrasjoner og forekomstformer av kobber, sink, kadmium og aluminium i norske gruveforurensede elver; påvirkning fra ulike vannparametere og konsekvenser for fisk). Arbeidet er utført ved Institutt for kjemi, NTNU, med professor Eiliv Steinnes som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Pål Gundersen er cand.scient. (1995) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Trondheim.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.scient. Dato for disputas: 5. april.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.