FORUM

Fiskerne: – Klif er ikke strenge nok

DEBATT: Klif har vist påfallende unnfallenhet i å følge opp utslipp av giftige stoffer fra AF Decom i Vatsfjorden.

Raunes Fiskefarm ligger vegg i vegg med AF Decom Offshores anlegg. De to klarer ikke å bli enige om utslippskrav og forurensning.
Raunes Fiskefarm ligger vegg i vegg med AF Decom Offshores anlegg. De to klarer ikke å bli enige om utslippskrav og forurensning.
  • Av Sigmund Laate, daglig leder i Raunes Fiskefarm AS

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif forsøker i et innlegg i TU å forsvare Klifs opptreden i forbindelse med AF Decoms opphugging av oljeinstallasjoner i Vatsfjorden i Rogaland.

Bakgrunnen er at Klifs rolle blir omtalt i TU i artikkelen ”Fisk med et hint av metall” og hvor Klif åpenbart ikke er fornøyd med vinklingen. Vår oppfatning er at Klif av en eller annen grunn ikke har stilt tilstrekkelige krav eller utført det tilsyn til AF Decom som forurensningsloven krevet.

Klif er åpenbart i en forsvarsposisjon når de i sitt innlegg gir kun gir generelle betraktninger og heller ikke fremlegger riktig faktum. Jeg skal utdype dette nærmere.

Les hele saken: Her hogges plattformer opp. Like ved drives fiskeoppdrett

Ingen krav

Klif har satt krav til utslipp til vann, men ikke til luft. Dette var etter det opplyste ikke nødvendig fordi AF Decom meddelte at det ikke ville bli noe utslipp til luft.

Likevel utgjør en betydelig del av Klifs arkiv på denne saken gjennom årene klager og bekymringsmeldinger med bilder og videoer om støvskyer fra AF Decom.

Dette har vært bestridt av AF Decom og kan naturlig nok ikke etterprøves av tilsynsmyndigheter fordi støvskyene jo etter hvert oppløses Raunes Fiskefarm som holder til 50 – 100 meter fra der skjæring og opphugging av stål skjer og som i perioder også får betydelig støvnedfall over seg, blir overlatt til seg selv.

Først høsten 2011 ber Klif AF Decom om å gi en rapport om støvutslipp, og i en rapport fra Proactima av desember 2011 kommer det frem at støvnedfall faktisk er et problem. Hva gjør Klif? Ingenting.

Undersøkelser viser giftighet

Undersøkelser som er utført av AF Decom og NIVA viser at støvet som kommer fra virksomheten inneholder giftige stoffer. Beregning av innholdet av støvet som er falt ned på AF Decoms anleggsområde viser også kvikksølv, zink og andre giftstoffer utover akseptable terskelnivåer. Hva gjør Klif? Ingen ting.

Våren 2012 satte vi i Raunes Fiskefarm i gang undersøkelser for å måle nedfall av støv i forskjellige avstander fra anleggsområdet til AF Decom. På fiskefarmen fikk vi foretatt uavhengig måling og analyse av anerkjent laboratorium, som viste kvikksølv og zink godt over akseptable terskelnivåer. Disse undersøkelsene er løpende oversendt til Klif.

Hva gjør Klif? Ingenting. Det blinker ikke engang ”gule lys” som burde foranledige Klif til selv å foreta umiddelbare undersøkelser. Klif viser til at våre undersøkelser ikke oppfyller de vitenskapelige målemetoder som må kreves, uten at det ennå er redegjort for hvilke metoder dette er.

Aksepterer store utslipp

Klif har hatt ute på høring forslag til ny tillatelse til AF Decom. Nå skal det settes kvantifiserbare krav til maksimum utslipp til luft.  Det er imidlertid villedende når Signe Nåmdal skriver at det nå stilles krav om redusert utslipp.

Klif har i dag ingen anelse om hvor mye støv som slippes ut. Vår forsiktige antakelse er at det fortsatt kan slippes ut så mye til luft at dette i praksis ikke innebærer noen forskjell fra i dag, og i hvert fall betydelig mer enn hva som Klif selv har lagt til grunn i mange år; ingen ting.

Det påfallende med utkastet til ny tillatelse er imidlertid at det ikke settes noe krav til kvantifiserbare målinger av giftige stoffer. Når Klif nå vil akseptere utslipp av gjennomsnittlig 5 gram støv pr kvadratmeter, vil dette i følge våre beregninger innebære utslipp av flere kilo kvikksølv årlig. 

Hvorfor vil ikke Klif foreta kvantifiserbare målinger av utslipp av giftige stoffer i luft, som jo utgjør den virkelige risiko for nærområdene og ikke minst for Vatsfjorden og Yrkesfjorden som er viktige fiskeområder?

Signe Nåmdal er også villedende når hun skriver at utslipp til vann i dag er lavt. Riktignok har det alltid vært krav til vannutslipp fra AF Decom, men like fullt faller det like mye støv i fjorden som det faller til lands.

Dette er ikke usannsynlig årsaken til at det i de siste par årene blitt målt kvikksølv i både fisk og krabber i Vatsfjorden. På Eikanes har kvikksølvnivået i krabbeklørne øket med 100% på to år ifølge NIVA. Det er påfallende at nettopp Klif lener seg tilbake og hevder at miljøtilstanden i vannet er god og stabil

Tror innholdet vil øke

Klif ser åpenbart bort fra at metylleringstiden for kvikksølvsulfid i sjøvann basert på ny forskning er 5-15 år, avhengig av partikkelstørrelse. I AF Decoms søknader til forurensningstilsynet hevder selskapet at metyleringstiden er enda lengre.

Særlig under klippingen av prosessrør utvikles det mye støv inneholdende kvikksølvsulfid som også  blåser ut på sjøen.  Og under skjærebrenningen  blir det dannet kvikksølvoksid. Det er således kvalifisert grunn til å tro at kvikksølvinnholdet i sjøen bare vil øke i tiden fremover.

Dette har vi gjort Klif oppmerksom på flere ganger, men Klif har så langt ikke kommet med noen faglig basert tilbakemelding.

I den senere tid har AF Decom arbeidet med nedmontering av Statfjord C lastebøye. I høringsuttalelsen til Klif hadde både vi og andre synspunkter om flere risikofaktorer til dette prosjektet.

Dette ble avfeiet av AF Decom og uten videre akseptert av Klif. Men så skjedde likevel, det som ikke skulle skje. Lastebøyen hadde mange tusen liter smøreolje i tankene som operatøren Statoil ikke visste om.

Nedmonteringsarbeidet ble midlertidig stanset. I forbindelse med arbeid med oppdrettsmerder ute på fjorden oppdaget vi en omfattende oljehinne på flere kilometer i lengde og ca 100 meter i bredde innover i Vatsfjorden -  i retning fra bøyelasten.

Regnet vekk

Dette er både fotografert og filmet og sent til tilsynsmyndighetene.  Vi regnet med at dette ville bli rapportert av AF Decom, men da vi undersøkte med Kystverket senere på dagen hadde de ennå ikke kjennskap til utslippet.

Når brannvesenet dagen etter, etter uvær og kraftig regn, foretar undersøkelser er oljehinnen naturlig nok oppløst, på tilsvarende måte som støvskyene også oppløses. AF Decom benekter som alltid at de er kilden.

Oljelensene som skulle være satt ut under hele nedmonteringsoperasjonen kom ikke ut før etter lekkasjen.

Innebærer disse avvikene fra planer og konsekvensutredninger noen endring i de krav som stilles til AF Decom fra Klifs side? Vi tror vi vet svaret.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.