Stad Skipstunnel - ny utredning

Departementet ber Kystverket vise at prisen holder: Krever ny utredning

Byggestart for Stad skipstunnel kan tidligst bli i 2022.

Stad skipstunnel blir på 1,7 kilometer.
Stad skipstunnel blir på 1,7 kilometer. (Foto: Kystverket)

Byggestart for Stad skipstunnel kan tidligst bli i 2022.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Kystverket har fått frist til 15. juni med å sannsynliggjøre at Stad skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner (2016-pris), eksklusive mva. Det er dette tallet som er lagt inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Departement stoler ikke på Kystverkets priser fra 2016.

I en ekstern kvalitetssikringsrapport (KS2) fra Oslo Economics og Atkins i mai 2018, stilles det spørsmål til Kystverkets kalkyler. Ifølge KS2-rapporten er det mer sannsynlig at prislappen vil komme på mellom 3,6.

Et brev minus ti millioner

Kystverket ba om 30 millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 for å holde framdrift med byggestart i 2021

Det fikk de ikke.

De fikk 20 millioner kroner og et brev.

Rett før jul, 14. desember, sendte Samferdselsdepartement et brev til Kystverket og ba dem om å gå gjennom prosjektet og kostnaden en gang til «( … ) med formål å få kostnadene ned til NTP-nivå.»

Ifølge NTP skal den 1,7 kilometer lange Stad Skipstunnel gjennomføres i planperioden. Penger er allokert, fordelt med 1,5 milliarder kroner i perioden 2018-2023 og 1,2 milliarder koner i 2023-2028.  Kystverket beregnet dermed byggestart i 2021.

Den planen ryker.

Skal ikke kutte kostnader

Kystverket mener imidlertid at kostnadsoverslaget deres ikke ryker.

– Vi skal svare på Samferdselsdepartementets bestilling og leverer det innen 15. juni, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

STAD SKIPSTUNNEL

Lengde: 1700 meter

Høyde: mellom bunn og tak: 50 meter

Dybde: 12 meter (lavvann)

Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fenderne

Volum uttak fast fjell: Cirka 3 millioner m³. Tilsvarer cirka 7,5 millioner tonn sprengt fjell.

Investeringskostnad (2016-kroner:) Ca. 2,6 milliarder kroner – eks MVA

Byggetid: Ca. 3-3,5 år

Han sier at de ikke skal «kutte kostnader», men sannsynliggjøre at deres tidligere regnestykker ikke var gale. Summene vil likevel måtte justeres ut fra vanlig prisstigning.

I KS2-rapporten trekkes flere usikkerhetsfaktorer fram som i sum vil bety en langt dyrere tunnel enn det som er forutsetningen for NTP.

Stad skipstunnel vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. Ill: TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket

– Vi skal ta for oss punkt for punkt i KS2-rapporten og påvise at vi har tatt nødvendig høyde for usikkerhet,sier Andreassen.

Kystverket vet ikke om det blir nødvendig med ny KS2-runde.

– Det er opp til departementet å vurdere, sier Andreassen.

Samferdselsdepartementet utelukker ikke en ny runde.

 I en epost til TU, skriver det følgende:

«Samferdselsdepartementet vil ta stilling til videre oppfølging etter at gjennomgangen fra Kystverket foreligger. I den forbindelse vil det også bli tatt stilling til spørsmål om eventuelle behov for nye KS-runder.»

Økte byggekostnader i veg og anlegg

Samferdselsminister Jan Georg Dale forsikrer at Stad skipstunnel skal bygges, men sier til NRK at Kystverket må vise at de har kontroll over kostnadene.

Departementet lener seg til KS2-rapportens påpekninger, blant annet av byggekostnadene for veier og tunneler har steget kraftig siden 2016, ifølge SSB.  

I brevet ber departementet om at Kystverket skal prisjustere NTP-rammen i forhold til analysetidspunktet.

«Dersom Kystverket mener det bør legges til grunn en annen tilnærming enn hva departementet har gjort i prisjusteringen for prosjektet, må det redegjøres for dette.»

Byggestart blir utsatt

Kystverket hadde bedt om 30 millioner kroner for 2019, men får bare 20 millioner kroner.

Det skal dekke nødvendig forarbeid for å holde framdrift i prosjektet. Den er imidlertid ikke rask nok for en byggestart i 2021, slik det legges opp til i NTP.

– Det kan tidligst bli byggestart i 2022, sier Andreassen.

Forberedelser til byggestart består blant annet av kostnader til grunnerverv, arkeologiske utgravinger, etablering av byggeadministrasjon og utarbeidelse av anbudsunderlag og kontraktsarbeid.

Kystverket legger opp til å legge ut byggingen som en totalentreprise med konkurransepreget dialog i anbudsfasen.

Gevinst vs. kostnad

Værhardt: På grunn av spesielle grunnforhold blir det farlige bølger rundt Stad når det er tøft vær. Skipstunnel betyr store samfunnsbesparelser, ifølge Sintef. Bilde: Kystverket

Kystverket har fått kritikk for ikke å ha klart å tallfeste samfunnsøkonomisk gevinst av å bygge en skipstunnel. For Kystverket er det sikkerhet for sjøfarende som er avgjørende samt effektiv og forutsigbar transport av passasjerer og gods.

Kystverket hadde antakelig sluppet mye støy om det hadde vært utredet mer rundt eventuelle positive effekter på andre ting enn sikkerhet.

KS2-rapporten fra Oslo Economics og Atkins ble sett på som total slakt av Stad skipstunnel-prosjektet med negativ samfunnsøkonomisk gevinst

Private aktører har derimot regnet ut og påvist at ventetid for bedre værforhold ved Stad har store kostnader. I tillegg vil en tunnel åpne for hurtigbåtforbindelse fra Bergen til Sunnmøre, bedre mulighet for arbeidsreiser og mobilitet samt turisme.

Det kan bli hurtigbåt Bergen-Ålesund dersom Stad skipstunnel bygges. Ill: AFP/Stadskipstunnel.no/Nordwest3D

Prosjektleder Andreassen sier at deres svarbrev ikke spesifikt vil gå inn på å vise samfunnsøkonomisk nytte.

Tre fylkeskommuner utreder mulighet for hurtigbåtrute Bergen – Ålesund dersom tunnelen bygges.

– Dersom det blir gjenstand for et fylkespolitisk vedtak, kan det bli et innspill vi tar med, sier Andreassen.

Slaktere

Oslo Economics og Atkins har vært med på å slakte maritime prosjekter også tidligere. 

I 2017 leverte økonomene en KS1-raport om Ocean Space Centre som sendte prosjektet tilbake til en ny runde om konseptvalg.

Ifølge KS1-rapporten var det ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge et nytt maritimt forskningssenter for NTNU/Sintef i Trondheim. Litt forenklet mente Oslo Economics og Atkins at litt kost og maling til drøye 4 milliarder kroner på anlegget fra 1939 og 1980 var bedre enn drøye 6 milliarder til å bygge nytt.

Sintef og NTNU reviderte planene og leverte dem inn til ny KS1-runde med de samme økonomene. I desember i fjor vendte Oslo Economics og Atkins tommelen opp i en ny KS1-rapport.

Prislappen var ikke så mye annerledes, ca. 6 milliarder kroner. Navnet er endret til Oceans Space Laboratories og men måten laboratoriene bygges opp og organiseres, er temmelig ny. Samtidig ble det gjort et bedre arbeid på å få fram den samfunnsøkonomiske gevinsten.

Skip på 120-140 meters lengde og maks 23 meters bredde kan benytte tunnelen. Foto: Kystverket

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå