Arkiv

Fant 288 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Elektrifisering Ser vi starten på energiflaskehalser i nullutslippssamfunnet?

Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Elektrisk strøm dekker i dag ca. 53 prosent av Norges totale energiforbruk.

DEBATT: Teknologiutdanning Vil du være med og forme fremtiden? Her er fem gode grunner for å velge teknologifag

Nå har du muligheten til å velge en utdanning som gir deg inngangsbillett til en spennende bransje som gjør deg i stand til å forme fremtiden.

DEBATT: Gründerpermisjon Innovasjonskraften og løsningene finner vi hos gründerne

Høyres programkomite foreslår i sitt programutkast gründerpermisjon. Det ønsker vi i Venstre velkommen.

DEBATT: Avfallsforbrenning og CO2-rensing Trenger ny teknologi for avfallsforbrenning

Avfall har blitt brent til alle tider. Forbrenningen har gitt mer og mer skadelig utslipp etter som mengdene har økt.

DEBATT: Jordskjelvlaster Meir robuste bygg i kvikkleireområde

Ingeniør Erik Solhjell stiller i Teknisk Ukeblad interessante spørsmål rundt robustheten til husa som vart tekne av kvikkleireraset i Gjerdrum.

DEBATT: Plan- og bygningsloven – kvikkleire På tide å endre reglene for husbygging på kvikkleire

Det tragiske raset i Gjerdrum 30. desember i fjor tok 10 liv og har skapt mye fokus på hvilke undersøkelser som ble gjort i området på forhånd og hvilke krav til tiltak mot utglidning som ble satt (og eventuelt etterfulgt) før byggingen begynte.

DEBATT: Elektrifisering og digitalisering Elektrifisering og digitalisering krever ny kunnskap

Elektriske biler, elektriske ferjer og elektriske fly. Stadig mer av energibruken vår blir elektrisk og datastyrt. Det er svært viktig for å nå FNs bærekraftsmål. Men da må vi kunne mer.

DEBATT: Skipstrafikk i vinterhalvåret Mot helårig skipstrafikk i Arktis?

I Suezkanalen blokkerer et grunnstøtt skip all trafikk. Sårbarheten til verdens forsyningslinjer kommer tydelig fram. Samtidig utvikles et alternativ i nord.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: NADAG Ja til deling av data fra grunnundersøkelser

NGI støtter NVEs forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser og faresoneutredninger. Som samfunn vil vi tjene på at kunnskap om grunnforhold på norsk fastland og sokkel blir tilgjengelig for alle.

DEBATT: Forbrenningsskatt energigjenvinning Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO₂-utslipp. Men konsekvensene av ulikt skattetrykk er ubalanse i avfallsmarkedet, noe som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har.

DEBATT: Andel elbiler i Norge Elbilrevolusjon på bygda

Det mest oppløftende med elbilsatsingen nå er at den skjer i hele landet, stikk i strid med hva Teknisk ukeblad formidler.

DEBATT: Klimakvoter Klimakvoter sikrer et kostnadseffektivt, grønt skifte for norsk økonomi

Regjeringens perspektivmelding ble nylig presentert. Den forteller oss at det haster med grønn omstilling – og helst skal det koste minst mulig. En helt sentral løsning, slik vi ser det, er: En raskere elektrifisering koblet med et styrket system for salg og kjøp av CO₂-kvoter.

DEBATT: Naturressursskatt for vindkraft Vi krever lokal kompensasjon for vindkraft nå!

En samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje forventer at regjeringen i revidert budsjett fremmer konkrete forslag som kan gi lokalsamfunn og utbyggere forutsigbarhet i konsesjonsprosessene som kommer.

DEBATT: Statlig eksportfinansiering Eksport­finansieringen må endres, ikke flyttes

Helseindustrien vokser på tross av at industrien samlet sett ikke er blant de store mottakerne av norsk statlig eksportfinansiering.

DEBATT: CCS status – Sintef Internasjonal status på CO2-fangst og lagring

CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) blir av og til framstilt som et særnorsk prosjekt. Realiteten er at det alltid har vært flere land som har engasjert seg og engasjementet er økende.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Termodynamikk og klimapolitikk Klimapolitikk uten teknisk og vitenskapelig forankring

Klimapolitikk uten interesse for problemstørrelse.

DEBATT: Kjernekraft Ikke noe grønt skifte med kjernekraft

Med jevne mellomrom lanseres atomkraft som løsningen på klimautfordringene. Det er ingen annen måte å klare å målene i Parisavtalen innen 2030 hevdes det. Atomkraften er utslippsfri og anbefales av FNs klimapanel – hevder enkelte. Det er feil.

DEBATT: Kystforskningsfartøy – krisepakke «Nytt kystforskningsfartøy nord»: Dagens begrensninger og det muliges kunst

Tildeling av kontrakt på bygging og utrustning av «Nytt kystforskningsfartøy Nord» har utløst prinsipielt viktige debatter.

DEBATT: Norsk elektroteknisk komite Nå kommer kvinnene i elektrotekniske næringer

Omdiskuterte kjønnspoeng, målrettet reklame for relevante studieprogrammer og andre kampanjer har gjort at stadig flere kvinner utdanner seg til et arbeidsliv i elektroteknisk sektor.

DEBATT: Vindkraft Kan elektrifisering av sokkelen gi kraftkrise?

Å elektrifisere oljevirksomheten, vil før eller senere gi økt behov for nye vann- eller vindkraftkonsesjoner,  skriver konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

DEBATT: Fergetakster Fergetakster til besvær

En halvering av fergetakstene kan gi befolkningen og næringslivet langs kysten en årlig velferdsgevinst på over 1,6 mrd. kr. Tiltaket vil imidlertid innebære et årlig samfunnsøkonomisk tap i størrelsesorden 600–800 mill. kr.

DEBATT: Nasjonal transportplan Kutt i vei og bane!

Dagens jernbaneutbygging er klimaskadelig og utdatert, men får titalls milliarder. Til dels bygges det parallelt med nye motorveier som gir stor overkapasitet. Klimagevinsten som statsministre i tur og orden har snakket om, vil i beste fall komme for sent, sannsynligvis aldri.

DEBATT: Equinor – kriseåret 2020 Equinor mangler prestasjonskultur

Equinor opplevde i 2020 hendelser av et omfang og en alvorlighetsgrad som gjør at året må bokføres som et kriseår. En årsak til kriseåret er at selskapet til tross for sin 40-årige historie med utallige suksesser ikke har maktet å etablere en prestasjonskultur som er bærekraftig. 

DEBATT: «Systemsmart energibruk» Vi må bruke energi smartere og effektivt

Norge står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses, og vi skal gjennom en grønn omstilling.

DEBATT: Hvordan kan Norge dekke sitt eget elkraftbehov frem mot 2030?

Norsk elvannkraft startet i 1885. Siden Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstof-aktieselskab (Hydro) startet opp i 1905 har Norge hatt og har fortsatt en av verdens større elkraftindustrier innen kunstgjødsel, metaller, silisium og treforedling – råvare- og halvfabrikat industrier som tradisjonelt har forbrukt en tredjedel av den norske, grønne elkraftproduksjonen. 

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Hydrogen på Nordlandsbanen Hydrogen som drivstoff for godstog på Nordlandsbanen

Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

DEBATT: Solcelleproduksjon i Norge Hva er 1 GW fra sola verdt?

Visste du at når Norwegian Crystals i Glomfjord planlegger å utvide sin produksjon av solcellesilisium til 4 GW, vil energien fra panelene hvor dette silisiumet inngår tilsvare energien fra hele Johan Sverdrup-feltet?

DEBATT: Tre grep for å få passasjerene tilbake til toget etter koronakrisen

Jernbanesektoren ble skadeskutt av koronaen på verst tenkelig tidspunkt. Skal vi få passasjerene tilbake på toget må vi øke tog-kapasiteten, knytte jenbanen tettere til Europa og gjøre toget til den foretrukne, miljøvennlige reisemåten for alle.

DEBATT: Prosess21 Prosess21 og det grønne skiftet – den nye oljen?

Prosess21 leverte sin hovedrapport til regjeringen mandag 8. februar. Den viser med all tydelighet at vi i Norge har store muligheter for framtidig industriell vekst.

DEBATT: Beredskapsplaner  Ta beredskapsplanen din i bruk!

Eiere av dammer, kraft- og nettanlegg er for dårlig forberedt, ifølge NVE. Uten en oppdatert beredskapsplan, risikerer du å evakuere for få, eller tape verdier.

DEBATT: Forsyningskapasitet i Norge Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi ennå har tid!

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

DEBATT: Samspill i bygg og anlegg Her er gevinstene samspill gir i byggeprosjekter

En ny studie viser at forbedret samspill mellom aktørene i bygg- og anleggsprosjekter kan gi lavere risiko, høyere kvalitet, kortere gjennomføringstid og færre konflikter.

DEBATT: Smart godstransport Klimamål krever smartere frakt

Digitaliseringsbølgen gir helt nye muligheter for å strømlinjeforme godstrafikk. Om Norge griper sjansen og investerer i økt viten om godstransporten, kan vi kutte betydelig i landets CO2-utslipp.

DEBATT: Proptech Nye finanskrav til bærekraft i næringsbygg er inspirerende skritt i riktig retning

Er 2021 året vi går fra ord til handling, og fra pilotprosjekter til volum?

DEBATT: Regler for elsparkesykler i Norge Gående er byens viktigste trafikanter

I sitt forslag til nye regler for elsparkesykler, nå ute på høring med frist 10. februar, har Statens vegvesen glemt sin egen gåstrategi og at de gående er byens viktigste trafikanter.

DEBATT: Vannkraft Vannmagasinene kan være Norges grønne batteri for framtidens industri

Rimelig norsk vannkraft var grunnlaget for fremveksten av det moderne industri-Norge i forrige århundre. Vannkraften kan i dette århundret skape forutsetningen for det grønne skiftet og reindustrialisering av landet.

DEBATT: Havvind i Norge Bra med storsatsing på havvind – men politikerne må passe på statens pengesekk

Det ser endelig ut til å løsne for en stor norsk satsing på havvind. Det er veldig bra. Men politikerne må passe på at de sterke selskapene bak «gigantalliansen» ikke får fri adgang til statskassen.

DEBATT: Utdanning innen vann og avløp De hemmelige tjenestene trenger nye helter

Det foregår et hemmelig arbeid for å sikre kritisk infrastruktur, unngå lekkasje og uønsket inntrengning. Mislykkes kampen trues viktige samfunnsverdier, liv og helse – vår måte å leve på.

DEBATT: Innovasjon Norge Støtteapparatet er der verdiene blir skapt

De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere.

DEBATT: Innovasjonsevne – Norsk kundebarometer Ikke bli overkjørt bakfra!

Ifølge Norsk kundebarometer (NKB) 2020 har Vinmonopolet de mest fornøyde kundene. Men hvordan kan et statlig monopol vinne over OneCall og Finn.no? Er det så enkelt som kvalitet og kundeservice? Hva betyr innovasjon?

DEBATT: FME NTRANS – Klimakur 2030 Samfunnsstrukturer spiser «grønn omstilling» til frokost

Fra 1. januar 2021 skal Norge og EU samarbeide om å redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

DEBATT: Klimameldingen Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.

DEBATT: Klimaplan Ny norsk klimaplan – se til Danmark

Mens Norge legger til rette for mer oljeproduksjon har Danmark vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Når Stortinget nå skal vedta en ny klimaplan bør de følge etter.

DEBATT: Injisering av CO₂ eller omdanning til drivstoff? Hva bør vi gjøre med fanget CO₂?

Syntetisk drivstoff (e-fuels) er en svært kostbar blindgate i kampen mot klimaendringene. Uansett kilde for CO₂ vil det være bedre å injisere den enn å lage syntetisk drivstoff.

DEBATT: GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet Støtteapparatet må dit kor verdiane vert skapt!

Framtida for norsk eksport ligg i det blå havet. Skal Norge oppfylle sine ambisjonar som eksportnasjon, må verkemiddelapparatet  vere til stade langs kysten der norske verdiar vert skapt.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Hvorfor ikke etablere kjernekraftverk i Østfold?

For å dra i gang politisk debatt om kjernekraft, må noen peke ut aktuelt sted for bygging av stort kjernekraftverk. Og så må det avklares hvilken rolle kjernekraften bør få i energiforsyningen.

Fant 288 artikler. Viser 1–50.