IKKE LIKE FORNØYD? Enova-direktør Eli Arnstad fikk skryt av Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen for gode 2006-resultater. Nå må hun kreve tilbake penger fra 16 bedrifter fordi tildelingen er i strid med EØS-regelverket. (Bilde: Jannicke Nilsen)

Mer fornybar varme i 2006

  • Kraft

I dag leverte Arnstad Enovas resultats og aktivitetsrapport for 2006 til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Ny situasjon

Cirka halvparten av midlene Enova brukte i 2006 ble brukt på prosjekter innenfor varmeproduksjon, - distribusjon og biobrensel. Satsingen kan i framtiden utløse, dersom prosjektene realiseres, 781 GWh varme. Det er en dobling fra 2005.

- Det norske varmekartet endres, vi har et helt annet kart nå enn for 4-5 år siden, og markedet er fortsatt i vekst, sier direktør Eli Arnstad. Hun viser til at det spesielt i sentrale områder i Norge har blitt en tetthet på varmeprosjekter.

Totalt 2,1 TWh

I 2006 bidro Enova med økonomisk støtte til prosjekter som vil kunne gi 2,1 TWh i ny fornybar eller spart energi.

Prosjektene fordeler seg med 891 GWh i industri, 681 GWh i varme og 100 GWh i bioforedling, 380 GWh i bygg, bolig og anlegg samt 7 GWh i nye teknologi prosjekter.

Bygg i bakevja

Arnstad varsler at Enova vil opprettholde trykket på byggmarkedet. Dagens krav til byggetempo, og høye kostnader gjør at miljøtiltak kommer sist på listen over byggherrenes prioriteringer.

- 380 GWh er bra, men i dagens høykonjukturmarked ser det ut til at energibruk har lavere prioritet i byggmarkedet enn hos andre aktører. Vi vil fortsett å jobbe aktivt mot byggenæringen for å gjøre det enklere å bygge energieffektivt. Det er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier Arnstad.

- Vindkraft ikke taperen

Enova lyste ikke ut investeringsstøtte til vindkraft i 2006 i påvente av ordningen med grønne sertifikater. Olje- og energiministeren avviser at vindkraft er taperen i Enovas og dermed også i regjeringens arbeid med omlegging av energimarkedet.

- Det er ikke rart at vindkraftprosjekter ikke fikk penger i 2006, vi har vært inne i en fase med mye diskusjon om rammebetingelsene for vindkraft, sa Enoksen og viser til el-sertifikatordningen som ble skrinlagt til fordel for støtteordningen for fornybar elektrisitet.

- Det har uansett vært en vanskelig investeringsperiode for vindkraftutbyggere. Det er høykonjunktur i markedet internasjonalt og stor etterspørsel etter vindkraftmøller. Vi forventer heller ikke at kostnadene vil synke på sikt, sa Enoksen.

Kan søke i år

Arnstad opplyste at det nå er mulig å søke om investeringsstøtte til vindkraftprosjekter i 2007. Søknadsfristen er 15. mars.

- Det blir spennende å se hvor stor interessen er, sa Arnstad.

Statsråden mener derimot at dreiningen i energimarkedet over til varmeprosjekter er en ønsket utvikling.

- Det er slik vi oppnår mest mulig til lavest mulig pris, sa Enoksen.

Øker tempoet

Enoksen har også satt et nytt mål for Enovas virksomhet, i takt med at budsjettet for statsforetaket har økt. Tidligere var målet å inngå kontraktsfestede avtaler for 10 TWh innen 2010. Nå skal samme mål nås innen utgangen av 2007.

Regjeringens overordnede mål er 30 TWh fornybar energi og energieffektivisering i 2016.

Fjorårets Enova-budsjett på 700 millioner kroner er i år oppjustert til 1,1 milliarder.

- Vi skal videre opp til 1,6 milliarder kroner i 2010. Vi gjør en massiv satsing på energifeltet, for vi ser at resultatene er gode, sier Enoksen.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.