SANK SAMMEN: På grunn av artesisk utstrømning av grunnvann, har Breivikeidet bru i Troms sunket 70 centimeter. (Bilde: Ragnhild Gustad)

Bro sank 70 centimeter

  • Bygg

Utstrømningen gir utvasking av finkorninge masser i grunnen og påfølgende setninger.

– Problemene er særlig konsentrert til området rundt nordre landkar og berører både ny og gammel bro, opplyser seksjonsleder for veiseksjon i Troms i Statens vegvesen Region nord, Eirin-Anne Blix til Teknisk Ukeblad.

I tillegg påvirkes også den midlertidige Baileybrua som er etablert i eksisterende veitrasè og spenner over den gamle broen.

Grunnundersøkelser

Vegdirektoratet ble kontaktet i juni for å bistå Ressursavdelingen i Region nord og byggherren Statens vegvesen med de aktuelle problemene som hadde oppstått etter en runde med supplerende grunnundersøkelser nær den nye broen.

– Problemene er i hovedsak lokalisert til området ved borehullene, men vi har gjennom sommeren også fått indikasjoner på at problemstillingen kan være latent i større eller mindre grad ellers i området både opp- og nedstrøms for brostedet, sier Blix.

Spesialistkompetanse

Vegdirektoratets innsats har vært supplert med spesialistkompetanse fra Region sør både boreteknisk og med hensyn til håndtering av artesiske utstrømninger.

– Vurderinger og tiltak har vært belyst både internt i fagmiljøet i Statens vegvesen, samt ekstern kvalitetssikring før gjennomføring, sier Blix.

Kjent fenomen

Fenomenet med artesisk vanntrykk i grunnen er kjent både fra litteratur og geoteknisk praksis.

– Men problemer av den alvorlighetsgrad vi ser ved Breivikeidet er høyst uvanlig. Artesisk utstrømning oppstår av og til i borehull ved utføring av grunnundersøkelser. Noen hull tetter seg selv, mens noen tettes ved plugging med gjerdestolper eller lignende. I enkelte tilfeller må det utføres injeksjon for å tette borehullene, og i noen sjeldne tilfeller har man måttet ty til løsninger hvor vannet får renne gjennom avlastningsbrønner eller filter som stopper utvaskingen, forklarer Blix.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.